Tour in Tibet


Lhasa, Shigatse, Tingri, Campo Base del Monte Everest
Pechino, Xi'an, Lhasa, Chonging, Fiume dello Yangtze, Yichang, Shanghai
Pechino, Xian, Lhasa, Shigatse, Tingri, Mt. Everest, Shanghai
Lhasa
Pechino, Xian, Lhasa, Chengdu, Shanghai
Pechino, Xi'an, Lhasa, FiumeYangtze, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong