Tour di Hangzhou


Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Huangshan
Pechino, Xi'an, Chengdu, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai
Pechino, Xi'an, Lhasa, FiumeYangtze, Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Guilin, Hong Kong